عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهایی  پس از ده سال حبس لحظاتی پیش از زندان گوهردشت آزاد شد.

پنجشنبه ۲۹ آذر۹۷