چهار زندانی اهل سنت به نامهای «خسرو اقدم، آواره قیطرانی، احد مهتری و خسرو جک» در بند ۱ زندان، به دلیل وضعیت بد و نداشتن جای خواب درزندان دست به اعتصاب غذا زدند.
لازم به یاد آوری است که در بند یک زندان ارومیه بیش از ۱۰۰۰نفر محبوس هستند و
زندانیان به دلیل نداشتن جای خواب روی پله ها میخوابند در حالیه بند ۱۲ این زندان تخت های خالی دارد اما قاضی زندان به نام بیرانوند مانع انتقال زندانیان به این بند شده و این زندانیان در اعتراض به خواسته هایشان دست به اعتصاب غذا زدند.

29 آذر97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah