تجمع دانش آموزان و دانشجویان زاهدان در اعتراض به وضعیت آموزشی استان و حادثه آتش سوزی دبستان اسوه حسنه جمعه ۳۰ آذر

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah