به پیشواز زمستان!

یلدایتان مبارک و امیدواریم زمستان سرد و ظلمانی حاکم بر میهنمان با رزم و تلاش همگیمان به پایان برسد.

پایان آن آغاز بهاران خجسته آزادی است. دست های خسته در آغوش هم میشوند و شور و نشاطی برپا می کنند. بی تردید آغاز کار و کوشش برای سازندگی و آبادانی ایران خواهد بود. خود را برای تغییر شرایط میهنمان مهیا کنیم.