دادگاهی در پاریس روز جمعه شرکت فرانسوی نفتی توتال را به پرداخت ۵۰۰هزار یورو جریمه، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مبالغ تحت پوشش «قرارداد مشاوره» برای تسهیل یک توافق در میدان گازی پارس جنوبی پرداخت شده بود. لازم به یاد آوری است که اولا این مبلغ جریمه برای این غول نفتی که سالهاست در همدستی و همکاری با رژیم ضد ایران آخوندها سرمایه های ملت ایران را غارت نموده است؛ در حد کندن مویی از تن خرس است. دوما این مو توسط دادگاهی فرانسوی کنده شده و به مردم ایران چیزی از آن نمی رسد. باشد تا روزی که دست این استعمارگران را از میهنمان کوتاه کنیم و دولتی ملی و مردمی حقوق مردم ایران را نمایندگی کند.

30 آذر97
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah