حرف یک کشاورز خوراسگانی:
«حتی اگر بمیریم

حقابه را می گیریم ذلت نمی پذیریم »
جمعه 30 آذر97