کار انساندوستانه دانشجويان دانشگاه پيام نور اروميه پخش ٦٢ بسته مواد غذايى هدیه شب يلدا به خانواده هاى نيازمند

آذرماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah