بنا به خبر دریافتی زندانی سیاسی بلوچ اهل سنت “شیر احمد شیرانی “که در زندان مرکزی اردبیل  حبس بود روز چهارشنبه ۲۸ آذر، به طور ناگهانی به مکان نامعلومی منتقل شد.
لازم به یادآوی است که هفته گذشته زندانی سیاسی دیگر به نام محمد صابر ملک رئیسی را به همین صورت از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
زندان اردبیل  یکی از مخوف ترین زندانها میباشد که در آن زندانی را با دست و پای بسته درحیاط زندان رها میکنند و تا صبح در سرمای زیر صفر درجه نگه میدارند و دراین وضعیت زندانی را مورد ضرب و شتم قرار میدهند.

شنبه ۱ دی ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah