آخوند مصباح یزدی در سخنانی در جمع طلاب حوزه های جهل و جنایت و فساد با اعتراف به موقعیت آخوندها در گذشته و پیش از رسیدن به قدرت گفت: هفتاد سال پیش، حوزه وضع مطلوبی نداشت و آخوندی، به‌نوعی گدایی محترمانه تلقی می‌شد.

یکشنبه ۲ دی ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah