تصاویری از اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکرهفت تپه در میان جمعی از دوستان پس از ۲۵ روز بازجویی و شکنجه گفته میشود دژخیمان حتی جرات توهین به وی را نداشتند و برغم زندان و شکنجه و تهدید او همچنان در میدان است.

یکشنبه ۲ دی ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah