دانشجوی زندانی عسل محمدی که در اداره اطلاعات اهواز مادرش موفق به دیداری کوتاه با وی شده است در وضعیت نامطلوبی به سر می برد.
این دیدار هفته گذشته با حضور مامورین سرکوبگر امنیتی در زمان ملاقات همراه بوده و مادرش وضعیت جسمی و روحی اورا نامطلوب گزارش کرده است .

دوم دیماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah