سرانجام تحصیل در ایران زیر حاکمیت آخوندها! دانش آموز و دانشجوی عزیز؛ اولیای محترم؛ برای پایان دادن به این فاجعه باید قیام کرد.

هیچ راه دیگری جز برانداختن این حکومتی که دشمن ایران و ایرانی است وجود ندارد. اگر همه با هم در همه شهرها بر سر مطالبات خود قیام کنیم دشمن توان مقابله با خواسته های برحق ما را ندارد.

چرا باید فرزندان مردم ایران سرنوشتشان این باشد. اما عده ای با رانت خواری و اختلاس و دزدی و پارتی بازی همه کاره این کشور باشند؟!
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah