فراخوان برای آزادی۲۶کارگرشرکت فولاد اهواز در زندان شیبان
ساعت 9 صبح دوشنبه سوم دى ماه 97
خانواده ها ی کارگران بازداشتی از تمام مردم جهت كمك به آنها درخواست مى كنند كه فردا به صفوف آنها بپيوندند.

خانواده هاى كارگران بازداشتى فولاد اهواز روزدوشنبه سوم دیماه در مقابل ساختمان استاندارى در اهواز در اعتراض به تداوم بازداشت كارگران تجمع خواهند كرد
خانواده های بازداشتی میگویند در طول 10 روز گذشته تمام راه هاى قانونى جهت آزادى عزيزانمان را طى كرديم اما نتيجه اى نگرفتيم و مسؤلين به غير از وعده هاى دروغين پاسخگو نيستند.

دوم دیماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah