اعتراض دانش آموزان به سرد بودن کلاس در کهگیلویه و بویر احمد
دانش آموزان کلاس را ترک کردند.
دوشنبه ۳ دی ماه ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah