افسانه رضایی کارشناس ارشد و دانشجوی نخبه برق مخابرات دانشگاه شیراز که اکنون به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است.
افسانه رضایی جرمش حمایت از مادر معلمش می باشد که در جریان تجمع معلمان و فرهنگیان در مردادماه در شیراز با بدست گرفتن بنری خواهان آزادی وی شده بود. وی مدتی به همین خاطر در بازدداشت به سر میبرد و امروز جنایتکاران خامنه ای وی را برای تحمل شش ماه حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل کردند.

دوشنبه ۳ دی ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah