اکنون سید محمود شاهرودی عراقی , همان جنایتکاری که حکم اعدام بیش از دو هزار نفر را امضا کرد, همانکه دخترم چندین نامه برایش نوشت و بی گناهی خود را به او فهماند, همانکه وقتی بال بال میزدم برای نجات دخترم سکوت کرد و به لاری جانی نگفت که با دلایل فراوانی بی گناهی این دختر ثابت شذه, همانکه سودای رهبری داشت و ارزویش را به گور برد , از این دنیا رفته است .
چهار سال قبل , ریحانه گفت در دادگاه خالق هستی و در دنیای باقی متهم میکند تمام کسانی را که در شکنجه و قتلش دخالت داشته اند. همه جانیان باید بدانند که حتی اگر با همکاری خبرچینهایشان بتوانند از دست دادخواهان در کشورهای خارجی فرار کنند(انچنانکه او شبانه از بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر المان فرار کرد) هرگز نخواهند توانست از دست فرشته مرگ بگریزند و دیر یا زود باید روبروی کسانی قرار گیرند که با دستور یا دسیسه انان کشته شده اند .
میدانم شادی در مرگ هیچ انسانی زیبا نیست . ولی نمیدانم چرا خوشحالم! مرگ آن جنایتکار که حداقل دوهزار نفر را به قتل رساند بر تمام دادخواهان مبارک باد.

شعله پاکروان مادر ریحانه جباری

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah