شعبه ۲۶ بیدادگاه تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد، دو فعال ترک (آذربایجانی) که در تیرماه امسال به خاطر شرکت در تجمعات قلعه‌بابک بازداشت شده بودند را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

سوم دیماه نود وهفت

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah