خبرنگار صدا و سیما از تعلیق محمد بهنیا کارمند گمرک و بازداشت دو نفر دیگر در جریان پرونده جنجالی نماینده سراوان در مجلس خبر داده است. گفتنی است که در جنگ و جدال بر سر این موضوع در مجلس نظام معلوم شد که این نماینده فحاش با مدرک جعلی وارد مجلس شده است. باید قبول کنیم که چاقو دسته خودش را نمی برد. باید از صحنه روزگار محوشان کنیم. نظامی که پشتش به سرکوب گرم است باید پشتش را بشکنیم.

3 دیماه  97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah