قاتل دانشجویان سیستم حکومتی فاسد است که مشاور رهبرش با ۳۷ شغل یکی از اعضای هیات مدیره آن است و روزی دوسه ساعت فقط تریاک می کشد! قربانی این وضع هم دانشجویان هستند. سکوت در برابر این جنایت خیانت است! دانشجو در اعتراض به قتل یاران دبستانی ات اعتراض کن. اعتراض.

چهارم دیماه نودوهفت

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah