چهارشنبه ۵ دی ۹۷

این نشانه ترس از اعتراض دانشجویان است. اما اقدامی رذیلانه است.

روزی این ماموران سرکوبگر باید تاوان این اعمالشان را پس بدهند.

 

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah