فراخوان به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته آذربایجان غربی- ارومیه

پنجشنبه ۶ دی ۹۷ ساعت ۱- تا ۱۲ صبح

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah