نامهای شماری از دانشجویان جان باخته تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
🔹 نیلوفر رادمهر
🔹 مهشید مقدم
🔹 سارا رادمنش
🔹 رحمان عقلمند
🔹 احسان صفایی
🔹 سجاد پوراحسان
🔹 علی حسینی‌زاده نوا
🔹 محمدعلی ابوالفتحی
🔹 محمدجواد هوشنگی
🔹محمد رضا فضيلتي نيا

پنجم دیماه نود وهفت

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah