فائزه هاشمی پس مانده رفسنجانی ملیجک خمینی در گفتگو با روزنامه مستقل در پاسخ به این سوال: «در میان نخبگان سیاسی کشور نوعی نگرانی ناشی از فروپاشی مشاهده می شود، از دیدگاه شما این فروپاشی تا چه اندازه جدی است؟» می گوید:
«از دیدگاه من فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است و خیلی احتمال می دهم که این اتفاق بیافتد…» اون هم انشالله به زودی اتفاق می افتد و همه پولهایی که از خون ملت ایران زالوزاده مکیدی را باید پس بدهید.

دیماه نودوهفت

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah