بنام خداوند جان و خرد
روزهای سخت كارگران نيشكر هفت تپه تمامی ندارد
در روزهای گذشته اداره كار بدون انتشار بخشنامه اقدام به نامنويسی افراد مورد تاييد وچهره های ميانه رو برای كانديد شدن در انتخابات شورای اسلامی كار ميكند.
اوج بی اعتنايی به انتخابات شورای اسلامی را به وضوح ميتوان مشاهده كرد چرا كه در يك مجموعه كارگری٥٠٠٠نفری تا ديروز ٤٢ نفر كانديد شده بودند كه اكثريت ٤٢نفر هم برای انصراف به اداره كار مراجعه كردند كه در كمال تعجب بارييس اطلاعات و دادستان شهرستان شوش مواجه شدند كه دلايل انصراف كارگران را پرس و جو ميكردند،واز كارگران درخواست ميكردند همچنان كانديد بمانند!

نمايندگان را تهديد كرده اند كه شركت كنند ودر غير اينصورت منتظر مجازات هاي سنگين باشند.
چه سخت است ديدن مسؤلاني كه به جاي حل مشكل ما كارگران،رود روي ما ايستاده و سنگ مافيا را به سينه ميزنند.
يقين داشته باشيد جامعه ي كارگري هفت تپه در زمان مناسب پاسخ اين اقدامات را خواهد داد.
برادران ما را تهديد ميكنيد كه در شوراي اسلامي كار شركت كنند،حتي اگر شركت كنند شورا را روي سر خودتان خراب ميكنيم.
تحريم انتخابات شوراي اسلامي كار در هفت تپه هدف اصلي است.

6 دیماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah