دوستانش نوشتند : احسان عزیز🖤
هنوز باور نداریم که دیگر خنده های همیشگیت را نخواهیم دید
و چقدر کوتاه بود بهار عمر تو
و اکنون از نام و یادت، تنها خاطره ای جانسوز باقیست

پ.ن: خاطره او و دیگر عزیزان فراموش شدنی نیست. همینطور مسببین مرگ او و همکلاسی هایش فراموش شدنی و گذشت کردنی نیستند. چرا باید احسانها نباشند و مشتی لاشخور بر سرنوشت جوانان ما حاکم باشند؟!
مرگ و فقر و بدبختی نصیب بچه های مردم و بچه های اینها در خارجه یا در حکومت مشغول خوشگذرانی و غارت و چپاول…! پذیرفتنی نیست!

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah