بنا به گفته پرسنل شاغل در بدنه نیروی انتظامی سرهنگ موسی تقی پور رییس پلیس اطلاعات و امنیت غرب استان تهران که به دلیل اختلاس و ارتشا در زمان تصدی پست ریاست اداره نظارت براماکن عمومی استان البرز بازداشت شدە بود بدون مجازات دوباره به سرکار خود برگشته است. سرھنگ تقی پور ھمزمان از اعضای اطلاعاتی جمھوری اسلامی است کە افراد بیگناهی را به زندان فرستاده بود و به دلیل همین خوش خدمتی ها با سپردن وثیقه از زندان آزاد و مجددا به محل کار خود با همان سمت برگشتە است
مردم عادی بخاطر یک دزدی برای گرسنە نماندن دستشان را قطع میکنند ولی رییس پلیس کلان دزد با وساطت اطلاعات مجددا بە محل کارش برگشتە تا امنیت شھروندان را تامین و با دزد ها مقابله کند! انتظاری جز این از این نظام مافیایی نباید داشت. سرهنگ های دزد و اختلاسگر و سرکوبگر به کار جمهوری اسلامی که سیاستش مبتنی بر سرکوب وغارت و چپاول و تروریسم است می آیند.

هفتم دیماه نودوهفت
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah