▪️بنا به گفته دانشجویان؛ واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به خاطر بریدن ترمز اتوبوس بود و نه سکته راننده. راننده اتوبوس مرحوم رحمان عقلمند که خود از قربانیان این رویداد دلخراش است تلاش بسیاری در توقف اتوبوس کرده بوده.
▪️دانشجویان می گویند: مرحوم عقلمند به محض اینکه متوجه شد ترمز بریده، می توانست از اتوبوس به بیرون بپرد که در این صورت آمار تلفات بسیار بسیار بالاتر می رفت. اما فداکاری و تلاش ایشان بوده که توانسته تلافات را به حداقل برساند.
▪️طبق قرار قبلی، روز گذشته مراسم عقد ازدواج دختر مرحوم رحمان عقلمند بوده است، اما…

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah