امروز جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، خانواده ها طبق روال همیشگی حضورشان درطول سال دراولین جمعه ماه درخاوران گردهم آمدند تا یاد آن جان های شیفته که چون دماوند محکم و استوار ایستادند را پاس بدارند.
منصوره بهکیش

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah