روز پنجشنبه ۶ دی ماه،۹۷ خانواده شهید راه آزادی حسین رضا قلخانباز در شهر تویسرکان اقدام به برگزاری مراسم سالگرد برای او کردند.
نیروهای سپاه پاسداران در تویسرکان با یورش به منزل خانواده این شهید مراسم را برهم زده و چند تن از اقوام حسین رضا قلخانباز را دستگیر کردند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah