حسن خمینی در یک سخنرانی در حسینیه جماران با اشاره به اینکه زیربنای یک جامعه، احساس رضایت مردم است در باره فروپاشی یک حکومت که دقیقا منظورش نظام است گفت: «باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم و در زندگی رعایت کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند.»
نوه خمینی دجال در ادامه گفت: باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقش‌ها دگرگون شود.» این حرف ها نشانه بحران سرنگونی نظام است و باید به این گرگ زاده گفت بترسید چون سرنگونتان می کنیم در گوری عمیق به ژرفای خیانت و جنایت هایتان.

شنبه ۸ دی ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah