اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در نشست روز جمعه هشتم دی ماه حمایت خود را از کارگران زندانی » فولاد اهواز، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و معلمان زندانی اعلام کردند.

7 دیماه 97

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah