امروز شنبه 8 دیماه 1397 ساعت 15 حمید رحمتی توسط نیروهای انتظامی شهرضا دستگیر شد.
شاهدان می گویند ماموران نیروی انتظامی شهرستان شهرضا درحالیکه حکم بازداشت حمید را در دست داشتند ،از ورود به مدرسه ی محل کار حمید ،خودداری کردند .
نیروهای انتظامی پس از دستگیری رحمتی وی را برای تفهیم اتهام به دادسری این شهرستان به بازپرس فاضلی تحویل دادند.
اتهام وی اخلال در نظم قلمداد شده ، اما بازپرس محترم مبلغ 40 میلیون تومان وثیقه تعیین نموده است که حمید می گوید ، هیچ جرمی مرتکب نشده و لزومی به سپردن وثیقه نمی بیند.

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah