«فتنه ۸۸ گذشت ۹سال هم از آن سپری شد اما آن که مهم هست برای ما فتنه ۹۸هست که در سال دهم فتنه ۸۸ هست مقام معظم رهبری در بعضی از فرمایشات‌شان اخیراً فرمودند که استکبار جهانی و دشمن در سال ۹۷ که الآن هست دارد که زمینه‌سازیها و زمینه چینی‌هایی می‌کنند برای فتنه سال ۹۸ یعنی دشمن درصدد هست در سال ۹۸ فتنه از نوع فتنه سال ۸۸ ایجاد کند از الآن هم مشغول زمینه‌سازی برای آن فتنه هست.
خصوصیت اول آن عبارت بود از این‌که در حرکت فتنه‌گران اش رهبری و ولایت به‌عنوان ستون خیمه این نظام را هدف گرفت.

و دقیقاً برادران فتنه ۹۸هم همین است یعنی همان‌طور که در فتنه ۸۸دشمن در یک جریانی از اصل آن کسی که جریان به آن مربوط بود عبور کرد و آمد مقابل رهبری ایستاد در فتنه ۹۸هم همین است یعنی در فتنه ۹۸ نقشه دشمن این هست مشکلات معیشتی مشکلات اقتصادی ناتوانی مردم استیصال قشر آسیب پذیر در عرصه زندگی اینها را و سیله کند که هیچ‌کدام اینها مربوط به رهبری نیست مربوط به سوء‌مدیریت مسئولان است مربوط به سوء تدبیر کسانی است که در دولت و مجلس یا طراح و برنامه‌ریزند یا مجریند اینها را به حساب رهبری گذاشتن از همین الآن و در سال ۹۸ هم این را وسیله کنند.

 

7دیماه 97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah