بسم الله الرحمن الرحیم
در طی روزهای خروش و غرش حق طلبانه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همه بخوبی این نکته را دریافتند که ما چیزی جز حق ازدست رفته خود نخواستیم و نمیخواهیم.
همگان میدانند ما تنها بدنبال حفظ و مراقبت از آینده گروه ملی صنعتی فولادی بودیم که مافیایی قدرتمند با پشتیبانی حامیان قدرتمندتر از خود کمر به نابودی این غول عظیم صنعت کشور بسته است.
دنیا میداند و شاهد بود که این مافیا با تمام قوا و بااستفاده از همه توان و ابزارخود چگونه شبانه بر ما یورش برده و پاسخ ما را باسرکوب،بازداشت،شکنجه و زندان های انفرادی داد.
اکنون بیش از دو هفته است که از سلامت هفت نفر از همکاران در اسارت ما خبری در دست نیست.
بهزاد علیخانی؛ مصطفی عبیات؛ کریم سیاحی؛ کاظم حیدری؛ میثم علی قنواتی؛ طارق خلفی و غریب حویزاوی
هفت کارگری هستند که تنها به جرم حق طلبی هنوز در بازداشت نهادهای امنیتی بسر میبرند.
مسئولیت مستقیم ادامه بازداشت این همکاران ما در وهله اول با کسری غفوری مدیرعامل شرکت است.که با دروغ پردازی و فریب کارگران زمینه این سرکوب و قلع و قمع گسترده را برای دستگاههای امنیتی فراهم نمود و در مرحله بعد با شخص حسینی پویا دادستان اهواز است که بنا به وظیفه ذاتی خود و شرط احراز منصب قضا میبایست از عدالت و راستگویی برخوردار بوده اما ایشان هم با فریب و دروغ و در مذاکره از پیش طراحی شده با عده ای ساده لوح که هرگز نمایندگان ما کارگران نبوده و نیستند وعده آزادی همه کارگران بازداشت شده طی ٢ الی ٣ روز را داد.
ما مؤکدا هشدار میدهیم که بیش از این از صبر و متانت ما کارگران سوءاستفاده ننموده و به سرعت نسبت به آزادی بی قید و شرط و سریع همکاران مان اقدام نمایید.
در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب هرگونه پیشامد احتمالی برعهده خودتان است.
والعاقبه للمتقین

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah