عباس واحدیان شاهرودی، از فعالان صنفی مشهد که نوزدهم مهرماه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌بود، با قید وثیقه تا تکمیل مراحل دادرسی، به صورت موقت آزاد شد.
۹ دی 97 یکشنبه

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah