خانواده علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از ملاقات با وی حال او را نامناسب گزارش کرده وگفتند: علی نجاتی به شدت لاغر و رنگ پریده شده و در بندی شلوغ در زندان شوش نگهداری می شود. آنها گفتند مأموران در حین بازجویی بدون در نظر گرفتن شرایط سنی و سلامتی، او را مورد اذیت و آزار قرار داده اند، به طوری که جریان بازجویی به بیمارستان منتقل شده است.
علی نجاتی در روز ۸ آذر ۹۷ توسط ماموران امنیتی در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت بازداشت گردید.
یکشنبه ۹ دی ۹۷

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah