اعتراضات دی ماه به همگان نشان داد که فرایند کودن سازی که چهل سال از آن رژیم برای سر پوش گذاشتن بر مفاسد خود گذاشت؛ کارایی ندارد. برای عقب ماندن دیو استبداد یک گام بیشتر نمانده و آن اتحاد گروهای مختلف مردم با یکدیگر است. سال ۷۸ دانشجویان تنها بودند، سال ۸۸ طبقه متوسط جامعه از [حمایت] گروه‌های دیگر برخوردار نبود. دی‌ماه پارسال هم اغلب گروه‌های پایین‌تر از سطح متوسط به تنگ آمدن خود را از سیاست‌های نابه‌خردانه عده ای اندک که بر مقرارت یک ملت حاکم شدند را فریاد زدند. اگر این ۳ گروه موضع متحد و یکپارچه علیه ظلم و فساد اعتراض کنند، قادر خواهند بود، قدرت سرکوبگر را واردار به عقب نشینی کنند.

دیگر آفتاب را به گل نمی‌توان اندود و روز نورانی را به شب ظلمانی برابر نتوان نمود و بوی مشک را از مشام مردم نمی‌توان زدود.

به مناسبت اعتراضات دی ماه
«جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین»”

نهم دیماه نودوهفت

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah