وقتی می گوئیم شاه وشیخ دوروی یک سکه ازتجاعی استعماری؛ و سرکوب واستبداد هستند؛ یعنی این!

یک دوجین از پادوهای آخوندها بیهوده به فرنگ و بلاد کفر یا شیطان بزرگ فرستاده نشده اند! آنها ماموریتی دارند و برای دلالی و بده بستان آمده اند. چندی پیش یکی از همین قماش به نام نیما راشدان که تا قبلش عاشق سینه چاک خمینی بود در جلسه رضا پهلوی جزو عاشقان سینه چاک وی شده بود! شارلاتان های بوقلمون صفتی که یک نمونه اش مسیح علینژاد است که کمترین نقشش ؛جوش دادن بین شاه وشیخ است.

اما این احمق ها نمیدانند که ماشین تاریخ که در جاده ای پر فراز و نشیب در حرکت است؛ نه دنده عقب دارد و نه توقف کردنی است. شاهراه آزادی زیر گامهای پر ظنین رزمندگان آزادی است و اینبار می روند تا در فلک سیاسی و اجتماعی این میهن طرحی نو در اندازند. طرحی عاری از اختناق و زنجیر و جهل و نادانی.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah