آزادی دو تن ازفعالین کارگری شهر کامیاران بنامهای روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری از زندان
روز دوشنبه دهم دیماه نودوهفت