فیلمی ازاعتصاب کامیون داران چایباره در استان آذربایجان غربی
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

 

تظاهرات اعتراضی کشاورزان ورزنه با شعار:
«روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟»و شعار اختصاصی کشاورزان ورزنه:»دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاس!»
دوشنبه ۱۰ دی

 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مقابل درب ریاست دانشگاه
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

photo_2018-12-31_17-19-39.jpg

تجمع کارمندان بانک آرمان وحدت اهواز جلو استانداری در اعتراض بە یک سال حقوق معوقە. طبق اطلاعات رسیدە، مسئولین بانک بە جای پرداخت حقوق و رسیدگی بە مشکلات، امروز حکم اخراج کارمندان را صادر کردەاند. دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

photo_2018-12-31_17-19-33.jpg