شلیک گاز اشک آور به روی مردم و دانشجویان در میدان انقلاب
مردم شعار میدهند:»مرگ بر دیکتاتور »
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

 

 

 

حرف مردم به ماموران سرکوبگر نظام در میدان انقلاب:
«مگر شما عراقی هستید و ایرانی نیستید که اینطوری با مردم برخورد می کنید؟!»
باید به ماموران سرکوبگر بفهمانیم مامور و معذور نداریم! روز حسابرسی نزدیک است. صف خود را از این نظام اشغالگر و ضد ایرانی جدا کنید و به مردم بپیوندید.
دوشنبه ۱۰ دی نودوهفت

جو شدید امنیتی در ورودی دانشگاه علوم و تحقیقات و حضور ماموران با اسلحه
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

 

شعار:»پشت به دشمن رو به میهن»
امروز دوشنبه ۱۰ دی ۹۷ تهران میدان انقلاب

سخنان یکی از تجمع کنندگان میدان انقلاب خطاب به نیروی انتظامی و شعار: نه تهدید نه زندن دیگر فایده نداره
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

شعار مردم و دانشجویان در میدان انقلاب تهران در برابر ماموران سرکوبگر:
«نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»
دوشنبه ۱۰ دی

 

روبروی دانشگاه تهران به سمت انقلاب! مردم در حال پیوستن بە تجمع میدان انقلاب ھستند. نظام کە صبح در رادیوی دولتی مدعی شدە بود کسی بە فراخوانھا اھمیت نمیدھد اکنون با تمام تلاش میکوشد از افزایش تجمع جلوگیری کند.
10 دی دوشنبه

 

فیلمی از تلاش ماموران برای دستگیری یکی از زنان شجاع و مقابله مردم با ماموران با فریاد ولش کن ولش کن و شعار بی شرف بی شرف
درود بر شما
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

 

گزارشی از حضور مردم به حمایت از دانشجویان جلو دانشگاه تهران
گزارشگر از مردم می خواهد که برای حمایت بیایند.
هم وطنان به یاری دانشجویان بشتابید.
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

 

گزارش زنده یکی از دانشجویان از صحنه تجمع و تلاش ماموران لباس شخصی برای به خشونت کشیدن تجمع دانشجویان
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷

 

تظاهرات دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات با شعار:
«مسئول بی لیاقت استعفا استعفا »
دوشنبه ۱۰ دی

 
تجمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات و درخواست یکی از دانشجویان :
«مردم حمایت کنید روز موعود نزدیک است‌»
دوشنبه ۱۰ دی

 

حضور ماموران لباس شخصی در دانشگاه علوم با سلاح و اعتراض دانشجویان به آنها
دوشنبه ۱۰ دی ۹۷