عسل محمدی دانشجویی که در ارتباط با کارگران هفت تپه دستگیر و به اهواز منتقل و تحت بازجویی قرار گرفته بود امروز دوشنبه از اهواز به دادستانی شوش منتقل شد و برای او وثیقه سنگین پانصد میلیون تومانى تعیین شد.

10 دی 97
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah