فيلم كامل رد شدن ال ٩٠ سفيد از جمعيت معترض دانشجويان علوم تحقيقات!
شديدا خواستار پيگيرى شخص ناشى هستيم!
خبرنگار دانشجو

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 

تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان

«روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟»
سه شنبه ۱۱ دی ۹۷

یک گزارش از جو به شدت امنیتی تهران میدان انقلاب و دستگیری مردم توسط ماموران نیروی انتظامی امروز صبح
سه شنبه ۱۱ دی ۹۷

 

گزارشی از تجمع پیمانکاران طلبکار از شهرداری #تهران جلوی شورا وشهرداری خیابان بهشت
سه شنبه ۱۱ دی ۹۷

 

 

امروز سه شنبه ۱۱ ۹۷ صدها تن از بازنشستگان ارتش در مقابل دادسرای شماره ۳ در نزدیکی پارک شهر پشت توپخانه تجمع کردند.
سه شنبه ۱۱ دی ۹۷

 

 

تهران
گسیل نیروهای امنیتی وانتظامی وموتور سوار برای جلوگیری از تجمع اعتراضی مردم و دانشجویان امروز سه شنبه ۱۱ دیماه ۹۷
گویی تجمعات روزهای گذشته لرزه براندام فرتوت نظام رو به سقوط افکنده است! این دست و پا زدنها نمی تواند از سقوط محتومش جلوگیری کند. نظام منحوس رفتنی است
سه شنبه ۱۱ دی ۹۷