حکم محکومیت ۹ هموطن بهایی بازداشت شده در بهارستان اصفهان که پیشتر توسط شعبه یک دادگاه این شهر مجموعا به چهل وهشت سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
طبق حکم صادره در دادگاه بدوی، “افشین بلبلان، سهام آرمین، میلاد داوردان، فرهنگ صهبا و انوش راینه” هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری و “بهاره زینی (سبحانیان)، فوژان رشیدی و سپیده روحانی” هر کدام به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند.
علی ثانی دیگر هم‌پرونده‌ای این هشت هموطن بهایی است که همزمان با این با آنها بازداشت و توسط شعبه اول دادگاه استان اصفهان به اتهام “عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهایی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این هموطنان بهایی در تاریخ اول مهرماه نودوهفت در بهارستان اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل آنها را نیز مورد تفتیش و ضبط تعدادی از وسایل شخصی قرار داده بودند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah