احمد تقوی از بازنشستگان فرهنگی، روز ۲۹ ‌آذر ،یکروز بعد از برگزاری تجمع اعتراضی در ابهر دستگیر شده است و هم اکنون در زندان زنجان در اعتصاب غذا بسر میبرد.

12 دی 97
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah