علیرضا توکلی، فعال تلگرامی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از روز شنبه هفته جاری به دنبال بیماری مشکوک به آبله مرغان به بخش ایزوله این زندان منتقل شده است. وی به دنبال تشدید بیماری و در اعتراض به غیر بهداشتی بودن محل نگهداری، عدم رسیدگی پزشکی و عدم انتقال به بیمارستان، از صبح روزچهارشنبه دوازدهم دیماه دست به اعتصاب غذا زده است.
علیرضا توکلی علیرغم اینکه بیش از بیست وهشت ماه از محکومیت سی ماهه خود را پشت سر گذاشته، همچنان با مخالفت دادستانی با آزادی مشروط و درخواست مرخصی مواجه شده است.

12 دی 97
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah