مادرافسانه رضایی  یک فرهنگی بازنشسته بود که در جریان تجمع فرهنگیان در شیراز در مرداد ماه ۹۷ دستگیر شده بود. دخترش افسانه نیز به خاطر بلند کردن پلاکارد دادخواهی دستگیر شد. آنها مدتی بعد با وثیقه سنگین آزاد شده بودند .

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah