رژیم جمهوری اسلامی منکر وجود کسانی را که اعدام کرده میشود! محمدحسین لواسانی، معاون وقت وزیر امور خارجه رژیم در جوابیه رسمی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در تیرماه ۱۳۶۸ ادعا کرد که نسرین رجبی اسم «جعلی» است و چنین فردی هرگز «وجود خارجی» نداشته است!
به نظر شما باید برای جلادان دکان حقوق بشر در ذهن خود باز کنیم و این همه جنایت و فساد و رذالت را ببخشیم و فراموش کنیم؟!
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah