آخوند محمد یزدی «در این ۴۰ سال به اندازه ۴۰۰ سال به این کشور خدمت شده است و به اندازه ۴۰۰ سال رشد و پیشرفت کرده‌ایم؛ تکنیک‌ها و ابزارها و وسایل و جمعیت و نوع زندگی با گذشته کاملا متفاوت شده است».!

در یکی از پست های قبلی توضیح داده شد که حرف اینها را اگر ۱۸۰درجه برگردانیم به پاسخ درست می رسیم. حالا این را اگر ۱۸۰ درجه برگردانیم میشود.

به اندازه ۴۰۰ سال به این کشور خیانت شده است. این بیان واقعی خیانت آخوندها به ایران و ایرانی است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah