کارگران فولاد «ارسلور ميتال»و كارگران شركت فولاد «ترنيوم- سيدرار» -آرژانتين ، بزرگترین شرکت های فولاد ارژانتین به همراه گروهی از کارگران معدن در بولیوی با ابراز همبستگی با گارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه ، خواستار ازادی کارگران زندانی و محقق شدن مطالبات کارگری در ایران شدند.

آنان با انتشار بیانیه ای با شعار «یک طبقه کارگر بین المللی، یک مبارزه» همراهی خود را با اعتراضات کارگری فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه اعلام کردند.
در این بیانیه ازادی کارگران زندانی و تحقق مطالبات کارگری شامل پرداخت حقوق معوقه، توقف خصوصی سازی و مطالباتی دیگر مطرح شده است.

جمعه ۱۴ دی ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah